Miljöpolicy

TUPEX AB i Sverige och Tupex Group i andra länder strävar alltid efter att tillverka produkter för kunden som ger ökad effektivitet tillsammans med minimerad användning av naturresurser vilket resulterar i miljövänliga produkter

Tupex AB i Sverige och Tupex Group i andra länder skall visa miljömedvetenhet och ta ansvar för miljön genom att uppfylla gällande lagstiftning och systematiskt arbeta för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Därför fokuserar vi på följande områden

  • Effektivisera processerna och reducera elförbrukningen.
  • Reducera avfallsmängder och öka återvinningen.
  • Prioritera miljövänliga transporter
  • Systematiskt förbättra vårt miljö och kvalitetsarbete

Tupex AB är medlem i El-Kretsen och registrerad i EE-registret hos Naturvårdsverket. Tupex AB är anslutna till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och miljöcertifierade av SundaHus

Uppförandekod

Vårt ansvar

Vi tycker alla företag har ett ansvar, inte bara för miljön utan även för människorna involverade i de olika verksamheterna. Vi är noga med att våra underleverantörer lever upp till Tupex Uppförandekod. Den bygger på internationella avtal och beskriver minimikraven för både vårt eget agerande och våra underleverantörers sätt att bedriva sin verksamhet ur hållbarhetssynpunkt i enlighet med FN:s barnkonvention och ILO:s kärnkonventioner. Vi accepterar inte barnarbete, tvångsarbete, slavarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete i någon form. Marknaden ska kunna vara säker på att Tupex uppträder med största integritet avseende ekonomisk, miljömässig och samhällsenlig hållbarhet.

Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Vi skall arbeta med kvalitet i alla led för att tillgodose kundernas krav på oss som en tillförlitlig partner. Detta gör vi med kunden i fokus, stort engagemang, lyhördhet och ett hållbart förbättringsarbete.

Vårt övergripande kvalitetsmål är att hela företaget skall framstå som ett begrepp lika med kvalitet.

  • Tupex AB levererar belysningslösningar inom LED enligt kunders förväntningar så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör.
  • Våra kunder skall se oss som samarbetspartner, och känna att vi är lyhörda och tillvaratar deras önskemål och krav.
  • Vi skall ständigt arbeta med att förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem samt löpande utbilda och engagera vår personal efter marknadens krav och behov. 

Detta uppnår vi genom mångårig erfarenhet med personal som känner glädje i att utföra ett bra arbete åt alla kunder.

Arbetsmiljöpolicy

Tupex arbetsplatser ska kännetecknas av trivsamt och kreativt arbetssätt som medverkar till att alla medarbetarna utvecklas, vill och får ta ansvar och där alla kan känna arbetsglädje och delaktighet.

Vi ska med motiverade, välutbildade medarbetare i kombination med ömsesidig respekt för varandra säkerställa en trivsam arbetsmiljö där kränkande särbehandling är oacceptabelt. Om förekommande uppstår görs en anmälan till närmsta chef eller VD som i sin tur har rutiner för snabb och kompetent hantering med efterföljande rehabilitering vid behov. En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för en rationell produktion och ett självklart mål för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö ger engagemang och trivsel vilket därmed ger mer tillfredsställda och effektivare medarbetare.

lgsm-002
ladda ned
SundaHus_logo
byggv-logo-kopiera-2994
fti
nv_logo

Har ni ett projekt? Tupex kan hjälpa er..

TUPEX Elektriska är ett snabbt växande företag med principerna om kvalitet och nöjda kunder.