Den 25 maj 2018 ersattes PUL, Personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen, mer känd nu som GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen berör alla företag som på något sätt behandlar personuppgifter som namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, IP-nummer och i vissa fall bilder. Detta kommer att innebära en del förändringar och syftet är att stärka dina personliga rättigheter.

Vi på Tupex Sverige är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som vi behandlar. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt företag.

Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna ingå och ha en affärsmässig relation eller avtal med dig och om situationen så kräver för att fullgöra en rättslig förpliktelse som tillkommer oss.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss så länge vi har skyldighet enligt lag (t.ex fakturalagen). Som kund har du rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att att vi ska begränsa behandlingen, för att göra invändningar eller under vissa förutsättningar, begära radering av dina uppgifter. Personuppgifterna kan även komma att lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag, koncernföretag eller försäkringsbolag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till annat land eller i tredje part.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. För frågor kring dina personuppgifter kontakta oss på [email protected]

Läs mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på www.datainspektionen.se

Tupex Sverige